ی

این‌، توسعه‌، به‌، همان،، مقیاس‌، ترجمه:خرداد 22, 139792Categories اتوماسیون صنعتی – خدمات صنعتیجدید نیروهای‌ کار ماهر با گرایش‌ چند رشته‌یی‌ است‌. چالشهای‌ علمی‌ و فنی‌ مشترکی‌... دنباله مطلب

تعامل، فیلتر، ملاحظات، گیرند.(مارتینو،، 1991)، منابع،

محاسبه شده است که در آن جا از اطلاعات به دست آمده و روش Scord Card برای فیلتر کردن پروژه ها به صورت مجزا استفاده شده است ولی در اینجا از اطلاعات حاصله برای مقایسه پروژه های فیلتر شده (با در... دنباله مطلب

سازگاری، ایده، رجب، v_ij، 〗│j، ϵ

را تخمین می زند.6- سازگاری AHP سازگاری قضاوت های مورد استفاده در اولویت ها را تعیین می کند.7- پیچیدگی AHP رویکرد تحلیلی و سیستمی را در حل مسائل پیچیده بکار می گیرد.8- وابستگی متقابل اجزاء AHP... دنباله مطلب

AHP، W_j، MCDM، فرهادی،، استراتژیک، r_ij

D=■(A_(1 )@⋮@■(A_(i )@⋮@A_(M ) ))نتایج ماتریس بالا برای شاخص j (P_ij) به شرح زیر می باشد:P_ij=r_ij/(∑_(i=1)^m▒rij) ؛ j=1,2,…,n ؛ ∀_ij در نتیجه آنتروپی E_j به صورت زیر محاسبه می گردد:E_j=-K∑_(i=1)^m▒〖P_ij Ln P_ij ؛ ∀_j ... دنباله مطلب

ریسک¬های، ریسک¬ها، بازدهی، ریسک،، PMBOK، آنتروپی

شامل شناسایی، تحلیل و اولویت¬بندی می¬باشد کنترل ریسک که شامل برنامه¬ریزی مدیریت ریسک، دقت ریسک، پیگیری و اقدامات اصلاحی می¬باشد (بوهم، 1991). به طور کل اهداف ارزیابی ریسک را می توان... دنباله مطلب

امتیازی، غربال، تائید، ﺑﺎﺷﺩ، خبرگان، مدیران

نظر پایایی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج زیر خروجی نرم افزار spss در مورد پرسش نامه می باشد: تحلیل نتایج بدست آمده از نرم افزارSPSS:با توجه به اینکه مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه،... دنباله مطلب

پروپوزال، غربال، آلفای، کرونباخ، لیکرت، خبرگان

شکل1-3 فرایند طراحی شده برای انتخاب پروژه های سرمایه گذاری پس از معرفی اصول استفاده شده برای فرایند پیشنهادی به توضیح بخش های مختلف فرایند می پردازیم. 8-3 مراحل فرایند... دنباله مطلب

قاسم، آرچر، سبد، شاخص¬های، غربال، آقایان

باید دقت داشت که اگر در بین پروژه¬ها تنوع کسب و کار و تنوع سرمایه گذاری وجود داشته باشد آنگاه دیگر مدل مطرح شده در این مبحث قابل استفاده نخواهد بود و مدل مطرح شده در این تحقیق را باید... دنباله مطلب