استراتژیک، پروژه¬های، پورتفولیو، سبد، پروژه¬ها، تحقیق:

می کند شکل می گیرد. به عنوان مثال اگر استراتژی سازمان این است که بر روی بازار خاص، محصول یا نوع تکنولوژی تمرکز کند، هزینه کرد سازمان بایستی بر روی این چنین بازار، محصول یا تکنولوژی ها... دنباله مطلب

al.، (2010),، (2008),، (2001),، (2002),، (2009),

Presley(2002) محدوده پروژهScope of the project Amiri (2010), Jolly (2003) قابلیت ثبت اختراعPatentability Eilat et al. (2008), Linton et al. (2002) ادامه جدول4-2 نتیجه گیری ادبیات در معیارهای انتخاب پروژه (دورتا و همکاران، 2014)رویکرد... دنباله مطلب

al.، (2010),، (2008),، (2006),، (2000),، (2009),

های بهینه یابی مورد بررسی قرار گرفته است در حالی که فازهای پروژه به صورت انحصاری تنها به وسیله تعداد محدودی از متدهای بهینه یابی و متدهای منفعت یابی مورد استفاده قرار گرفته است. عدم... دنباله مطلب

al.، (2010);، پورتفولیو، Lee، (2008);، (2000);

محصولات مشابه ، تخمین زده زده شود.عدم قطعیت پارامترها: می توانیم عدم قطعیت را به عنوان عدم دقت تخمین های مورد استفاده در احتیاجات منابع، ریسک و هر نوع پارامتر دیگر در ارتباط با پروژه... دنباله مطلب

غربال، پورتفولیو، قاسم، (آرچر، ماکسیمم، اولیه-

مبنای نیازهای مشتری) سپس پروژه های داخل هر دسته به وسیله معیارهایی رتبه بندی می شوند. برای هر یک از سه سطح تعریف شده مراحل انتخاب پروژه ها و غربال کردن با سطح دیگر تفاوت دارد. 1) پروژه... دنباله مطلب

سبد، استراتژیک، است(روانشادنیا،، مدیران، پروژه،، قاسم

تحقیق:اقتصاد مهندسی: عبارتست از “مجموعه ای از تکنیک های ریاضی ، برای ساده انجام دادن مقایسه اقتصادی پروژه های صنعتی و به عبارت دیگر ابزار تصمیم گیری برای انتخاب اقتصادی ترین... دنباله مطلب

پروژه¬های، سبد، پروژه¬ها، استراتژیک، پروژه،، نگرفتن

ی از مدیران موفق بنگاه های اقتصادی، صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی و مالی منطقه مورد نظر، به شناسایی معیار¬ها و روش¬های مناسب در ارزیابی و رتبه بندی طرح¬های سرمایه گذاری بر اساس... دنباله مطلب

سبد، پروژه¬ها، پروژه،، نگرفتن، پورتفولیو، پروژه¬های

ارشد دائما با مسائل متفاوتی مواجه اند که از آن جمله می توان به چگونگی انتخاب مناسب ترین پروژه ها از بین پروژه های مختلف در دست بررسی، یا چگونگی بهره گیری از علوم و دانش موجود برای پیش... دنباله مطلب

این‌، توسعه‌، به‌، همان،، مقیاس‌، ترجمه:

جدید نیروهای‌ کار ماهر با گرایش‌ چند رشته‌یی‌ است‌. چالشهای‌ علمی‌ و فنی‌ مشترکی‌ نیز وجود دارد که‌ بین‌ کشورها مشترک‌ است‌ و به‌ دلیل‌ اهداف‌ بزرگ‌ انسانی‌ مورد توجه‌... دنباله مطلب