اتوماسیون، کارکنان، . ، رایانه، کنفرانس، ادارات، اطلاعاتی، مکانیزه، • ، مدیران، منعطف، ملاقات

سازماندهی غیر مولد مانند بایگانی ، نگهداری سوابق و به هنگام رسانی کمتر می شود ؛2-35-2 مزایای غیر مستقیم این مزایا غیر کمی هستند و ممکن است ازطریق سودآوری و رشد در بلند مدت سازمان را غنی سازند ، الف…

گزارشات، مدیران، ، کارکنان، اطلاعاتی، اتوماسیون، صرافی، . ، ارتباطات، گزارشاتی، • ، سیستمها

کمک می کنند : کاربران سیستم : هر کس اعم از کارکنان مدیران و یا دیگران خارج از سازمان ، که بخواهد ارتباط بر قرار کند . اثر روی ارتباطات : ازطریق تلفن ، کنفرانسهای ویدئویی ، پست الکترونیکی ،…

جدید فروش ، مدلسازی دده های بازار یابی برای تجزیه تحلیل فروش مثالهای تولید : مدلسازی برای تعیین الویت عملیاتی یا تعمیراتی دستگاهها بر اساس شرایط جاری ، مدلسازی داده های تولید برای تجزیه تحلیل نتایج تولید . مثالهای مالی…

رایانه، . ، رقابتی، صرافی، سازمانهای، پردازشی، سازمانها، گیریها، معاملات، اطلاعاتی، حقایق،

( صرافی زده ، ص 62: 1383).سیستمهای پشتیبانی گروهی (GSS)این سیستم از گروههای کاری که به کار خاصی اشتغال دارند و هدف مشترکی دارند پشتیبانی می کند . این سیستم از ابزار های کار گروهی بهره می گیرد با پیشرفت…

مدیران، رایانه، اتوماسیون، کارکنان، MIS، اطلاعاتی، ترس، ارتباطات، . ، ، لوید، . سیستم

در اختیار شان قرار گیرد . یکی از نقشهای مهم مدیر MIS ، آگاهی و تفسیر از عوامل محیطی و بیرونی سازمان است . مدیران MIS بایستی از ارزشهای سیستمهای موجود مطلع گردند و اینکه سیستمهای دستی موجود چه اطلاعات…

رایانه، اطلاعاتی، مدیران، متخصصان، MIS، . ، ، پایانه، متخصصین، گران، پایگاههای، بازیابی

های رایانه یشان بود . نامی که به این گرایش اطلاق شد کار با رایانه استفاده گر نهایی است کاربر نهایی مترادف با کاربرد می باشد باید در نظر داشته باشیم که کار با رایانه استفاده گر نهایی به خاطر…

رایانه، اطلاعاتی، مدیران، ، کارکنان، . ، کامپیوتری، متمرکز، دفت، همایی، شیرینی، فروشی

کامپیوتری برای تامین نیاز های اطلاعاتی مدیران اجرایی سازمان . برای مثال ، مدیر عامل یکی از شرکتهای معروف آمریکا توانست برای مقایسه عملکرد نیرو های کاری مستقر در آمریکا و سایر واحد های شرکت که در اروپا یا نقاط…

مدیران، رایانه، اطلاعاتی، موسسه، درونداد، ارتباطات، برونداد، اتوماسیون، ، کامپیوتر، . ، کتابخانه

.، ماشین تایپی که می توانست به صورت اتوماتیک از روی حروف ضبط شده بر روی نوار مغناطیسی تایپ کند . این عملیات تایپ اتوماتیک خیلی زود به سیستم های کوچک در ریز پردازنده ها تبدیل شد . و تکاملهای…

مدیران، . ، اطلاعاتی، رایانه، بصیرت، ، ارتباطات، سازمانها، کلاسیک، سنتی، یابندگی، اشتباهات

و نگهداری بهینه اطلاعات ، بهبود ارتباطات درونی سازمانی . داده : ( Data ) : داده در واقع از طریق مشاهدات ، تحقیقات و روشهای تحقیق ( مصاحبه ، پرسشنامه ، مشاهده ) و ضبط نتایج درباره وقایع و…