پایان نامه ارشد رایگان درمورد سرمایه فرهنگی-خرید فایل-فایل تمام متن

دانلود پایان نامه

جدول ‏44:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 82

جدول ‏45: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر نوع شغل 82
جدول ‏46:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر درآمد پاسخگو/خانوار 83
جدول ‏47: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعداد خانوار 83
جدول ‏48:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر قومیت 85
جدول ‏49:فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر شغل پدر 85
جدول ‏410: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات پدر 86
جدول ‏411: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تحصیلات مادر 86
جدول ‏412:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دفعات مردودی در دوران تحصیل 87
جدول ‏413: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد سالهای تجدیدی 88
جدول ‏414: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب واحد های درسی ناموفق در دوران تحصیل 88
جدول ‏415: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مشروطی در دوران تحصیل 89
جدول ‏416: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب واکنش در ناکامی ورود به ورزشگاه 89
جدول ‏417توزیع پاسخگویان بر حسب چگونگی ابراز خشم 90
جدول ‏418توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع واکنش در برابر باخت تیم 91
جدول ‏419توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شیوه ابراز خشم درزمان ناکامی تیم مورد علاقه 91
جدول ‏420توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع واکنش نسبت به بازی بد بازیکنان 92
جدول ‏421توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب واکنش نسبت به خطای بازیکنان 93

جدول ‏422توزیع فراوانی پاسخگویان در واکنش نسبت به قضاوت نادرست داور 93
جدول ‏423توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب واکنش نسبت به امکانات ورزشگاه 94
جدول ‏424توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نقش انواع متفاوت رسانه در دامن زدن به خشونت 95
جدول ‏425فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش حضور زنان در کاهش خشونت 95

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول ‏426توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انجام رفتارهای خشونت آمیز(عدم کنترل خود) 96
جدول ‏427توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انجام رفتارهای خشونت آمیز(پرت کردن اشیاء) 97
جدول ‏428توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انجام رفتارهای خشونت آمیز(داد و فریاد زدن) 97
جدول ‏429توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انجام رفتارهای خشونت آمیز(جر و بحث) 98
جدول ‏430توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انجام رفتارهای خشونت آمیز(کتک زدن) 99
جدول ‏432توزیع پاسخگویان بر حسب میزان انجام رفتارهای خشونت آمیز ورزشی(پاره کردن صندلی) 99
جدول ‏433توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انجام رفتارهای خشونت آمیز ورزشی(درگیری با طرفداران) 100
جدول ‏434توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انجام رفتارهای خشونت آمیز ورزشی(شعارنویسی) 100
جدول ‏435توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انجام رفتارهای خشونت آمیز ورزشی(شعار نویسی در طرفداری از تیم) 101
جدول ‏436توزیع پاسخگویان بر حسب میزان انجام رفتارهای خشونت آمیز ورزشی(پرتاب اشیاء) 102
جدول ‏437توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انجام رفتارهای خشونت آمیز ورزشی(پرتاب ترقه) 102
جدول ‏438توزیع پاسخگویان بر حسب میزان انجام رفتارهای خشونت آمیز ورزشی(تخریب اموال ورزشگاه) 103
جدول ‏439توزیع پاسخگویان بر حسب میزان رضایتمندی از امکانات ورزشگاه(سیستم حمل و نقل) 103
جدول ‏440توزیع پاسخگویان بر حسب میزان رضایتمندی از امکانات ورزشگاه(وسایل حمل و نقل) 105
جدول ‏441توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایتمندی از امکانات ورزشگاه(بلیط فروشی) 105
جدول ‏442توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایتمندی از امکانات ورزشگاه(امکانات رفاهی) 106
جدول ‏443توزیع پاسخگویان بر حسب میزان رضایتمندی از امکانات ورزشگاه(مدیریت ورزشگاه) 107
جدول ‏444توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایتمندی از امکانات ورزشگاه(نیروی انتضامی) 107
جدول ‏445توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تعلق اجتماعی(عمل به وظایف) 108
جدول ‏446توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تعلق اجتماعی(منافع فردی) 109
جدول ‏447توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تعلق اجتماعی(عدم توجه به دیگران) 109
جدول ‏448توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تعلق اجتماعی(زندگی در محله خود) 110
جدول ‏449توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تعلق اجتماعی(احساس مسئولیت) 111
جدول ‏450توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تعلق اجتماعی(تأثیر در جامعه) 111
جدول ‏451توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تعلق اجتماعی(بیگانگی با جامعه) 112
جدول ‏452.توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سرمایه فرهنگی(مطالعه کتاب) 113
جدول ‏453توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سرمایه فرهنگی(خواندن روزنامه) 113
جدول ‏454توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سرمایه فرهنگی(رفتن به سینما) 114
جدول ‏455توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سرمایه فرهنگی(تماشای تلویزیون) 115
جدول ‏456توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سرمایه فرهنگی(بازدید از نمایشگاه) 115
جدول ‏457توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سرمایه فرهنگی(کارهای هنری) 116
جدول ‏458توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سرمایه فرهنگی(استفاده از اینترنت) 116
جدول ‏459توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سرمایه فرهنگی(یادگیری زبان خارجی) 117
جدول ‏460توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سرمایه فرهنگی(فعالیت های ورزشی) 118
جدول ‏461توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس اعتقادات مذهبی(قرآن) 119
جدول ‏462توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس اعتقادات مذهبی(پرستش خدا) 119
جدول ‏463توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس اعتقادات مذهبی(قیامت) 120
جدول ‏464توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس اعتقادات مذهبی(شیطان) 121
جدول ‏465تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون متغیر سن و پرخاشگری در کل آزمودنی ها 122
جدول ‏466مشخصه های آماری رگرسیون پرخاشگری از طریق متغیر سن در کل آزمودنی 123
جدول ‏467تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون متغیر پایگاه اجتماعی و خشونت در کل آزمودنی ها 124
جدول ‏468مشخصه های آماری رگرسیون پرخاشگری از طریق متغیر پایگاه اجتماعی در کل آزمودنی 124
جدول ‏469تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون متغیر اعتقادات مذهبی و خشونت در کل آزمودنی ها 125
جدول ‏470مشخصه های آماری رگرسیون پرخاشگری از طریق متغیر پایگاه اجتماعی در کل آزمودنی 126
جدول ‏471تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون متغیر عملکرد (بازیکنان،داور،تیم) و خشونت در کل آزمودنی ها 127
جدول ‏472مشخصه های آماری رگرسیون پرخاشگری از طریق متغیر عملکرد(بازیکنان،داور،تیم) درکل آزمودنی 128
جدول ‏473تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون متغیر عملکرد (بازیکنان،داور،تیم) و خشونت در کل آزمودنی ها 129
جدول ‏474مشخصه های آماری رگرسیون خشونت از طریق متغیر رضایتمندی درکل آزمودنی 130
جدول ‏475تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون متغیر تعلق اجتماعی و خشونت در کل آزمودنی ها 131
جدول ‏476مشخصه های آماری رگرسیون پرخاشگری از طریق متغیر تعلق اجتماعی درکل آزمودنی 131
جدول ‏477تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون متغیر سرمایه فرهنگی و خشونت در کل آزمودنی ها 133
جدول ‏478مشخصه های آماری رگرسیون پرخاشگری از طریق متغیر سرمایه فرهنگی درکل آزمودنی 133
جدول ‏479تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون متغیر ناکامی و خشونت در کل آزمودنی ها 134
جدول ‏480مشخصه های آماری رگرسیون پرخاشگری از طریق متغیر ناکامی درکل آزمودنی ها 135
جدول ‏481تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون متغیر درآمد و خشونت در کل آزمودنیها 136
جدول ‏482مشخصه های آماری رگرسیون پرخاشگری از طریق متغیردرآمد درکل آزمودنی 137
جدول ‏483جدول آزمون تی دو گروه مستقل برای میزان خشونت دربین دو گروه مجرد ومتاهل 138
فصل اول:
کلیات تحقیق

مطلب مرتبط با این موضوع :  دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد بهزیستی روانشناختی-خرید و دانلود پایان نامه

کلیات تحقیق
مقدمه
شناخت ورزش در یک چهارچوب جامعه شناختی نیاز به توصیف آن به عنوان یک پدیده اجتماعی را مطرح می‌سازد.بین جامعه شناسایی که به بررسی و مطالعه ورزش پرداخته اند توافق نظر درباره ارائه تعریفی از ورزش وجود ندارد،وحتی بعضی با این استدلال که مفهوم ورزش نشان از برساخته ای اجتماعی دارد که در فرهنگ های مختلف و زمان های گوناگون تعریف متفاوت دارد ارائه تعریف از ورزش را غیر ممکن دانسته اند.بعضی جامعه شناسان،ورزش را نهادی اجتماعی می دانند که هسته اصلی آن را رقابت مبتنی بر مهارت و استراتژی تشکیل می دهد(صدیق سروستانی،1372 :50)
نیکسون و فری ورزش را رقابت فیزیکی نهادی شده ای می دانند که در یک ساختار رسمی سازمان یافته یا جمعی انجام پذیرد.
در مجموع می توان گفت ورزش نهادی اجتماعی است که می تواند شیوه زندگی اکثر قریب به اتفاق مردم را تحت تأثیر قرار دهد(همان،1372 :47 )بنابراین فعالیت های ورزشی فعالیت های رسمی و نهادی شده هستند به این معنا که جزئی منظم و هدفمند از زندگی اجتماعی به شمار می‌‌‌‌‌آیند.
جامعه شناسی ورزش رشته ای جدید است که مانند سایر رشته های جامعه شناسی به تفسیر و پیش بینی واقعیت های اجتماعی و چگونگی دگرگونی آنها می‌پردازد.علاوه بر این ،در این رشته فراگردهای اجتماعی نیز مورد بررسی قرار می گیرد،فراگرد‌های اجتماعی نیروهای پویایی هستند که در کنش متقابل با یکدیگر می توانند عناصر موجود در ساختار و فرهنگ اجتماعی را تقویت کرده و یا اینکه آنها را به شکل تازه ای درمی‌آورند.از جمله فراگردهای اجتماعی که در نهاد ورزش صورت می گیرد می توان به رقابت،مبادله اجتماعی،تخصیص منابع،روابط منزلتی،قدرت کجروی،کنترل،ستیز،همکاری،سازگاری،جامعه پذیری،عملکرد گروهی و خشونت و پرخاشگری اشاره کرد(نیکسون و فری،1996 :7)
به این ترتیب باید گفت جامعه شناسی ورزش به ارتباط بین ورزش و جامعه می پردازد و نه به افراد، بلکه به محیط های اجتماعی توجه دارد.
در بین فعالیت های گوناگون ورزشی بی تردید ورزش فوتبال پرطرفدارترین و پربیننده ترین رشته ورزشی است. فوتبال بیش از اینکه یک ورزش ساده باشد پدیده ای پیچیده است که باید مانند سایر پدیده های اجتماعی به آن نگاه کرد(فتحی،1363).
در طی مطالعاتی‌که تحلیلگران اجتماعی درباره ارزش ها و الگو های رایج در ورزش فوتبال داشته اند، یکی از مسائل مهمی که توجه آنها را جلب کرده ،حوادث و رویدادهای خشونت بار مربوط به این ورزش است که هر از چندگاهی جلوه هایی از آن را می‌توان در بازی های داخلی و بین المللی مشاهده کرد. با توجه به حساسیتی که روی این ورزش وجود دارد،متأسفانه در موارد زیادی مشاهده شده است که عده ای از تماشاگران فوتبال پس از بازی و در حین آن به دلایلی اقدام به اعمال خشونت آمیز از قبیل دشنام،پرتاب اشیاء و مواد آتش زا به داخل زمین و درگیر شدن با هواداران تیم مقابل،تخریب اموال دولتی و خصوصی می کنند که این حرکات صدمات و پیامدهای مختلفی را برای یک تیم،تماشاگران و یا حتی کشور به همراه دارد.
ورزش فوتبال نه تنها دارای بعد تفریحی و ورزشی است بلکه دارای ابعاد فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی و حتی سیاسی نیز می باشد.بنابراین خشونت در آن توسط بازیکنان و یا تماشاگران علاوه بر محدودیت هایی که برای یک تیم یا یک کشور از طرف مجامع ملی و بین المللی بوجود می آورد،تبعات منفی اقتصادی،سیاسی و اجتماعی را نیز به همراه دارد.از نظر فرهنگی این گونه برخوردهای ناشایست می تواند وجهه فرهنگی مردم یک جامعه را نزد دیگر جوامع تغییر داده و سبب ارائه تصویر نامناسب از ارزش های یک جامعه گردد.علاوه بر آن ممکن است ضررهای مالی و جانی را به همراه داشته باشد،که نمونه‌ آن در موارد زیادی در کشور ایران قابل مشاهده است. تجاری شدن هرچه بیشتر ورزش در جهان نشان دهنده ی این امر است که آرمان های اولیه ی ورزش در حال از میان رفتن است و جنبه ی ضد ورزشی آن پدیدار شده است. در واقع سالهاست که رشته های ورزشی مخصوصا فوتبال از آن حالت ورزشی به عنوان سلامت جسم و جان و گذران اوقات فراغت خارج شده و رفته رفته جریان ورزش آماتوری به ورزش حرفه ای تبدیل شده است (کشمیری،28:1381).
اوباشگری به عنوان آشکارترین جلوه اجتماعی خشونت در ورزش فوتبال به شکل امروزین خود ابتدا در دهه ی 1960 و در عرصه رقابت های فوتبال بریتانیا مورد توجه قرار گرفت و به عنوان معضل مطرح گردید.در دهه ی 1980 اوباشگری به صورت پدیده ای رایج در اکثر کشورهای اروپایی درآمد و در این دهه برنامه ریزی تاکتیکی و ساختار نظامی بدیل به ویژگی رفتاری اوباشگری شد.اوج فاجعه اوباشگری اروپایی به سال 1981 مربوط می شود.زمانی که برخورد مصیبت بار طرفداران دو تیم باشگاهی لیورپول از انگلیس و یوونتوس از ایتالیا در جریان برگزاری رقابت برای فتح جام قهرمانی باشگاه های اروپا در ورزشگاه شهر بروکسل رخ داد و طی آن 38 نفر کشته و 200 نفر زخمی شدند . در حال حاضر تقریباً هر هفته در ورزشگاه‌ها یا محیط های پیرامون آن در بسیاری از کشورها رفتار خشونت آمیزی رخ می‌دهند(رحمتی،57:1382)
سابقه برگزاری دیدارهای باشگاهی فوتبال ایران به اوایل دهه 1350 شمسی باز می‌گردد، که مسابقات قهرمانی باشگاه‌های کشور تحت عنوان جام تخت جمشید آغاز گردید.آغاز خشونت و پرخاشگری در فوتبال کشورمان به سال 52 برمی‌گردد، که در جریان بازیهای باشگاهی بین برخی از ورزشکاران-نه تماشاگران-درگیری هایی رخ داد.پس از آن گاه و بیگاه در جریان برخی از بازیها بین تیم رقیب،یا بین بازیکنان تیم رقیب،یا بین بازیکنان و مربیان با داوران برخوردهای خشونت آمیز رخ داد.اما این برخوردها هیچگاه به تماشاگران سرایت نکرد و تماشاگران و طرفداران تیمها جز در چارچوب هنجارهای مربوط به خود در داخل ورزشگاه‌ها که در نهایت به شعارهای توهین آمیز ختم می‌شد با یکدیگر به شکل فیزیکی درگیر نمی‌شدند.افزون بر این،موارد مربوط به خرابکاری و آشوب گری به میزانی تقریباً طبیعی و در حد قابل اغماض رخ می داد.
نخستین درگیری جدی بین تماشگران مسابقات فوتبال به آبان ماه 1358 مربوط می‌گردد.در این تاریخ در جریان بازی دوستانه بین دو تیم استقلال و پرسپولیس در استادیوم آزادی تهران در اواخر بازی در حالی که نتیجه به سود تیم استقلال بود،طرفداران تیم پرسپولیس به درون بازی هجوم آوردند و بازی نیمه تمام قطع گردید.پس از آن در سال 61 آشوبها و اغتشاشات طرفداران فوتبال مجدداً نمودار شد.در تاریخ 26 شهریور و در جریان بازی دو تیم استقلال و تهران جوان در حالی که نتیجه مساوی بود با هجوم تماشاگران به درون زمین بازی نیمه تمام ماند.از این تاریخ به بعد عرصه رقابت های باشگاهی فوتبال در شهر تهران شاهد افزایش شعارهای توهین آمیز از جانب طرفداران دو تیم استقلال و پرسپولیس علیه همدیگر و بازیکنان تیم حریف و داوران مسابقات بود.اولین حادثه اوباشگری فوتبال که به اغتشاش اجتماعی انجامید به بازی بین دو تیم پرسپولیس با پاس مربوط می شود که قرار بود در تاریخ 17 مهر 1363 در ورزشگاه شهید شیرودی انجام شود.ازدحام بیش از حد تماشاگران در ورزشگاه شیرودی باعث شد که مسئولان هیأت فوتبال تهران بازی را لغو و به تأخیر انداختند.در پی این تصمیم تماشاگران حاضر در ورزشگاه که تعداد آنها بیش از 30 هزار نفر برآورد می شد به داخل زمین هجوم آوردند.دیرک های دروازه را از جا کندند و زمین چمن را به آتش کشیدند .به دنبال دخالت مأموران پلیس،تماشاگران به بیرون ورزشگاه رفتند و به اموال عمومی آسیب رساندند.در پی این حادثه بازی های باشگاهی فوتبال شهر تهران تعطیل اعلام شد.از اوایل دهه 1370 و همزمان با آغاز مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور در برخی از مسابقات تماشاگران و طرفداران تیمها مبادرت به انجام حرکات و رفتارهای خشونت آمیز و پرخاشگرانه کرده اند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
پرتاب سنگ از سوی تماشاگران به داخل زمین در جریان بازی دو تیم استقلال اهواز و پرسپولیس در ورزشگاه اهواز(1372)
درگیری بازیکنان دو تیم پرسپولیس و استقلال در سال 73 که باعث شد بازی بعدی این دو تیم در بندرعباس و بدون

مطلب مرتبط با این موضوع :  فایل پایان نامه تنظیم شناختی هیجان-دانلود متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید