پایان نامه رایگان با موضوع تحت درمان، سرطان پستان

دانلود پایان نامه

کولورکتال با stageدر ارتباط است؟
10-آیا میزان بیان ژن DPPA2 در سلول های بافت نرمال کولورکتال با سن رد ارتباط است؟
11-آیا میزن بیان ژن DPPA2 در سلول های بافت نرمال کولورکتال با جنس در ارتباط است؟
12- آیا میزان بیان ژن DPPA2 در سلول های بافت نرمال کولورکتال با SIZE در ارتباط است؟
13- آیا میزان بیان ژن DPPA2 در سلول های بافت نرمال کولورکتال با location در ارتباط است؟
14- آیا میزان بیان ژن DPPA2 در سلول های بافت نرمال کولورکتال با nodeدر ارتباط است؟
15- آیا میزان بیان ژن DPPA2 در سلول های بافت نرمال کولورکتال با grade در ارتباط است؟
16- آیا میزان بیان ژن DPPA2 در سلول های بافت نرمال کولورکتال با stageدر ارتباط است؟
فصل دوم
مروری بر مطالعات انجام شده
2-1- مقالات
1- مالادونادو و همکاران (2007) ارتباط DPPA2 و DPPA 4 را با ژن‌های شکل عمده‌ی SAP محدود شده به سلول‌های چند‌کاره‌ و خط زایا را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند این دو، ژن‌های بسیار مرتبطی با هم بوده که پروتئین‌های محدوده‌ی SAP هسته‌ای فرض شده تجلی یافته در سلول‌های ساقه‌ی چند کاره و سلول‌های سرطانی جنینی مشتق شده از تومور سلول زایا را رمزگذاری می‌کنند(82).
2-در بررسی به عمل آمده توسط واتابه (2012) نقش DPPA2 در تنظیم وضعیت موجود و آینده سلول های چند کاره مورد بررسی قرار گرفت ونشان داد که DPPA2 نه تنها در نمو طبیعی شش بلکه در بیماری زایی سرطان های سلول های غیر کوچک شش نیز نقش دارد. این نتایج نشان می دهد که تنظیم کننده ی اپی ژنتیک سلول های ساقه چند کاره نقش های مهمی در نمو طبیعی و تومورزایی بازی می کنند(83).
3-در سال 2008 مونک و همکاران به بررسی بیان ژن جنینی- سرطانی DPPA2 ، ژن سرطانی – بیضه BORIS و ژن ساختاری چند کاره OCT4 در نمو پیش از کشت انسانی پرداختند که نتیجه نشان داد که هر 3 ژن در سطح پروتیین مثل هم تجلی یافته اند(80).
4-در سال 2008 جان و همکاران تجلی DPPA2/ECSA را در سرطان بیضه و بافت نرمال آن بررسی کردند که نتایج آن رونوشت های DPPA2/ECSA در بیضه طبیعی محدود هستند اما در بافت تومور در 30% سلول ها استقرار DPPA2 در سیتوپلاسم هسته مشاهده شد.
5-در سال 2002رودل از آلمان در تحقیقی با عنوان آپوپتوز پیشگویی کننده پاسخ هیستو پاتولوژیک به نئو ادجوانت کمو رادیوتراپی در سرطان پستان،به بررسی مارکرهای سلولی از جمله Ki67 قبل و بعد از نئو ادجوانت کمورادیوتراپی پرداخت . اندکس آپوپتوز به صورت معنا دارای با Ki67 رابطه داشته است . همچنین بیان کرد که اندکس آپوپتوز می تواند به عنوان فاکتور پیشگویی کننده برای عدم عود و پاسخ به درمان باشد .(69)
6-در سال 2008 در بلژیک دبوکیوی به بررسی ساختار مورفولوژیک و ملکولی سرطان رکتوم در 95 بیمار پرداخت و عوامل مؤثر و پیشگویی کننده پاسخ قبل از عمل را بررسی کرد او در این مطالعه به بررسی و Ki67 پرداخت و نشان داد که نئو ادجوانت کمو رادیوتراپی پیش از جراحی می تواند خطرمتاستاز، گسترش و رشد تومور و همچنین بیان را کم کند و بیان کرد که به نظر نمی رسد که Ki67 , را بتوان به عنوان عاملی برای پیش بینی پاسخ به درمان درنظرگرفت .(70)
فصل سوم
روش کار
هدف از این مطالعه بررسی بیان پروتئین DPPA2بر سرطان کولورکتال و ارتباط آن با سن و جنس و grade و stage و size و node و location می باشد.
محیط و مواد پژوهش: مطالعه حاضر در بخش آسیب شناسی بیمارستان قائم مشهد انجام گرفت جمعیت مورد مطالعه، بیماران مبتلا به آدنو کارسینوم رکتوم با پاتولوژی تایید شده که تحت درمان پس از عمل جراحی قرار گرفته بودند.
3-1- مراحل مختلف انجام کار:
پس از مطالعه ی 820 پرونده انکولوژی بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم رکتوم بین سال های 1380 تا پایان سال 1391 در بیمارستان قائم و کلینیک ویژه قائم که تحت درمان قرار گرفته بودند احتمال دسترسی به بلوک های پارافینه ی سالم و تومور و لام های ایمونو هیستوشیمی و اطلاعات پاتولوژیکی کامل شامل نام بیمار سن و جنس و grade و stage و size و node و location و آدرس و شماره تلفن، در نهایت دسترسی به 100 عدد بلوک و لام های بعد از عمل امکان پذیر شد که از بلوک های فوق الذکر لام تهیه و رنگ آمیزی ایمونو هیستوشیمی با مارکر DPPA2 انجام شد.
ابتدا لام های IHC توسط یک پاتولوژیست علامت خورده و از هر نمونه یک قسمت از بافت نرمال و یک قسمت از بافت تومور علامت زده شد. مارکر DPPA2 که از شرکت abcam آمریکا خریداری شد ابتدا برای نگهداری آن و استفاده آسان aliquot تا ضمن استفاده مجدد آنتی بادی دائما فریز و دفریز نشود سپس آنتی بادی نامبرده را در دستگاه فروزن در دمای 25- درجه نگهداری کردیم و برای انجام رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی از کیت novolinkاستفاده کردیم.
ابتدا برای اطمینان از کار از نمونه شاهدی به نام هلاسل که شرکت abcam معرفی کرده بود از سیتولوژی چند لام تهیه شد و در رقت های مختلف آنتی بادی رنگ آمیزی ایمونو هیستوشیمی انجام گرفت. ببهترین رنگ آمیزی در رقت 200/ 1انجام گرفت سپس برای رنگ آمیزی نمونه های مورد مطالعه از همین رقت استفاده شد.
مراحل انجام دادن رنگ آمیزی ایمونو هیستوشیمی
1- پس از دریافت بلوک های پارافینه از آرشیو بیمارستان ابتدا با استفاده از دستگاه میکروتوم بلوک های پارافینه طبق علامتی که روی لام IHC توسط پاتولوژیست علامت خورده برش هایی به اندازه 3 تا 5 میکرون زده می شود.
در این قسمت برای جداسازی بافت بلوک بهتر است بلوک قبلا روی یخ گذاشته شود تا جداسازی قسمت مورد مطالعه راحت تر انجام شود.
از این مرحله به بعد تمام مراحل انجام کار در زیر هود انجام می شود.
2-بافت برش خورده 3 تا 5 میکرون روی ظرف آبی که در کنار دستگاه میکروتوم قرار داده شده است شناور می شود سپس با استفاده از مهارت خاصی روی لام اکتیو قرار داده می شود.
برای درست کردن لام اکتیو محلول پلی لایزین را به نسبت 1 به 10 رقیق می کنیم بعد لام ها در آن غوطه ور می شوند سپس در شرایط استریل خشک می شوند. علت استفاده از لام اکتیو این است که بافت محکم تر به لام بچسبد.
3-در این مرحله که مرحله فیکس کردن نام دارد برای ثابت کردن اجزای بافتی و سلول ها لام را در داخل فور در دمای 70 تا 80 درجه به مدت 5 دقیقه می ماند تا مرحله فیکس شدن انجام شود.
4-مرحله دپارافینه کردن: در این مرحله لام فیکس شده داخل محلول گزیلون می رود تا دپارافینه شود. تعداد ظرف های حاوی گزیلون 4 عدد است که در ظرف اول 5 دقیقه و ظرف دوم و سوم و چهارم به همین شکل تکرار می شود که مجموع زمان مرحله دپارافینه کردن 20 دقیقه می باشد.
5-مرحله هیدروتاسیون: در این مرحله که مرحله آبدهی به بافت است از الکل مطلق تا الکل 90% استفاده می شود که مدت دو دقیقه در الکل مطلق سپس یک دقیقه در الکل 70% یک دقیقه در الکل 80% یک دقیقه در الکل 80% یک دقیقه در الکل 90% و بعد وارد آب مقطر می شود.
6-مرحله آنتی ژن رتیوال: در این مرحله EDTA 55% را با 37/0 گرم بافر تریس مخلوط می کنیم و حجم آن را به یک لیتر می رسانیم سپس در داخل ظرف مخصوص می ریزیم و سبد لام را داخل جار پلاستیکی حاوی محلول می گذاریم و به مدت نیم ساعت در بنماری در دمای 94 تا 98 درجه می گذاریم.
6-سپس از بنماری خارج می کنیم و در دمای محیط سرد می شود و با آب مقطر شسته می شود سپس وارد بافر تریس که بافر شست و شو نام دارد با PH:7/6 می گذاریم. طرز تهیه بافر تریس به این صورت است که 1/6 گرم تریس را در 50 سی سی آب مقطر حل می کنیم و 37 سی سی اسید کلریدرید یک نرمال به آن اضافه می کنیم سپس با آب مقطر حجم محلول را به یک لیتر می رسانیم.
7- در این مرحله ابتدا با استفاده از قلم داکو دور بافت را خط می کشیم سپس آب اکسیژنه 3% به آن اضافه می شود و به مدت ده دقیقه در دمای محیط می ماند. در این مرحله آب اکسیژنه باعث مهار پراکسیداز داخل سلولی می شود که اگر مهار نشود در واکنش های آنتی ژن-آنتی بادی اختلال ایجاد می شود.
8-برای شست و شو لام به مدت 5 دقیقه وارد بافر تریس می شود.
9-در این مرحله آنتی بادی اولیه با رقت 200?1 در روی سطح بافت ریخته می شود به شکلی که کل سطح بافت با آنتی بادی اولیه در تماس باشد. سپس به مدت یک ساعت در دمای محیط می ماند سپس با استفاده از بافر تریس شست و شو داده می شود به مدت 5 دقیقه.
10-در این مرحله انتی بادی ثانویه کیت NOVOLINK به مدت 20 دقیقه بر روی سطح بافت قرار داده می شود سپس با استفاده از بافر تریس به مدت 5 دقیقه شست و شو داده می شود.
11-در این مرحله کروموژن را به سطح بافت اضافه می کنیم و به مدت ده دقیقه در دمای محیط قرار داده می شود. سپس با آب مقطر شست و شو داده می شود.
12-در این مرحله هما توکسین MIVER به آن اضافه می شود به مدت 30 ثانیه. که رنگ زمینه به لام می دهد که باعث جدایی رنگ قهوه ای کروموژن از بقیه شود سپس با آب مقطر شسته می شود.
13-مرحله دهیدراتاسیون: در این سبد لام به مدت محدودی وارد الکل مطلق می شود.
14-مرحله MOUNTING که در این مرحله لام در دمای محیط خشک می شود و برای حفظ نمونه با استفاده از یک لامل و چسب پوشانده می شود.
3-2- تفسیر نتایج:
اسلایدهای رنگ آمیزی شده زیر میکروسکوپ نوری (Nickon) ساخت ژاپن با درشت نمایی 100 و 400 برابر تحت مطالعه قرار گرفته و با استفاده از مقایسه با نمونه های شاهد مثبت ومنفی از صحت رنگ آمیزی اطمینان حاصل گشت.
بررسی شدت رنگ پذیری DPPA2 طبق مقاله های مطالعه شده با درشت نمایی 100 برابر طبق جدول زیر انجام شد:
Score شدت
شدت رنگ پذیری
عدم رنگ پذیری
1
رنگ پذیری ضعیف (قهوه ای کم رنگ)
2
رنگ پذیری متوسط (قهوه ای بلوطی)
3
رنگ پذیری شدید (قهوه ای تیره)
همچنین برای DPPA2 سیستم Scoring درصد رنگ پذیری بر اساس مقاله های مورد مطالعه به صورت جدول زیر تهیه شد.
Score درصد
درصد سلولهای رنگ گرفته
رنگ پذیری در0 تا25 درصد سلولها
1
رنگ پذیری در 25 تا 50 درصد سلولها
2
رنگ پذیری در 50 تا75 درصد سلولها
3
رنگ پذیری در75 تا 100 درصد سلولها
Score کلیDPPA2 به صورت مجموع Score های شدت رنگ پذیری و درصد رنگ پذیری تعیین شد و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت مجزا هم بر اساس درصد سلولهای رنگ گرفته و هم بر اساس شدت رنگ پذیری و هم بر اساس Score کلی صوت پذیرفت.
فصل چهارم
نتایج
Frequency table جدول4- 1 جنسیت
Frequency
percent
ValIF MALE
FEMALE
TOTAL
26
24
50
52.0
48.0
100.0
در این مطالعه از تعداد 50 بیمار 26 نفر مرد و 24 نفر زن بودند که بصورت درصد بیان شده است: 52 درصد مرد و 48درصد زن میباشند.
جدول4-2گرید
Percent
Frequency
36.0
54.0
10.0
100.0
18
27
5
50
Valid P.D
M.D
W.D
Total
در این مطالعه از تعداد 50 نمونه 18 نمونه دارای گرید1 و 27 نمونه دارای گرید 2 و 5 نمونه دارای گرید3

مطلب مرتبط با این موضوع :  منابع پایان نامه با موضوعشبیه سازی، مدل مفهومی، عوامل کلیدی

دیدگاهتان را بنویسید