پایان نامه با کلید واژه های مرور زمان

دانلود پایان نامه

پیشنهادی برای سازههای با فرکانس پایین( البته در فرکانسهای بالا نیز خوب است اما در فرکانسهای پایین بسیار بهتر است.)
2- حساس بودن نتایج به تغییرات تغییرمکان
از جمله مزایای روش تشخیص آسیب بر اساس پاسخهای دینامیکی میتوان موارد ذیل را نام برد:
1- نیاز به فرکانسها و اشکال مدی در سازه آسیب دیده و در تعداد محدودی مود.
2- کارایی مناسب روش با وجود نوفه و خطا در مقادیر فرکانسها
3- کارایی مناسب روش با وجود خطا در مقادیر ماتریسهای جرم و سختی
از جمله محدودیتهای روش تشخیص آسیب بر اساس پاسخهای دینامیکی میتوان موارد ذیل را نام برد:
1- کاربرد روش در محدوده خطی
2- کارایی بهتر روش پیشنهادی برای سازههای با فرکانس پایین
6-2- پیشنهادات
الف- با توجه به اینکه در این رساله رفتار سازه در ناحیه خطی فرض شده است، لذا پیشنهاد میگردد در مطالعات آتی از رفتار غیرخطی نیز در نظر گرفته شود.
ب‌- سازههای مورد بحث در این رساله به صورت دو بعدی مطرح شدهاند و بررسی سازههای سه بعدی میتواند مبحث مناسب دیگری برای پژوهشهای تکمیلی آینده باشد.
ج- بررسی آسیبهای کوچک و بسیار کوچک که گاهی تاثیر کمی در رفتار سازه میگذارد اما در مرور زمان میتواند خطر آفرین باشد، گزینهای مناسب برای اعمال در تحقیقات آینده می باشد.
د‌- اعمال تاثیرات تغییرات دما به صورت همزمان برای تشخیص آسیب در سازه.
ه‌- اغلب مدلهای آسیب خطی در الگوریتمهای آشکارسازی آسیب تا حال اعمال شده است، اعمال رفتار غیرخطی سازهها نظیر پاسخهای غیرخطی مربوط به خستگی در سازهها در اثر بارگذاریهای مکرر
و- برای آسیبهایی نظیر زنگزدگی به طور خاص شناسایی گردد.
ه‌-
مراجع

مطلب مرتبط با این موضوع :  منابع پایان نامه با موضوعمعادلهی، شبکهای، میتوان

دیدگاهتان را بنویسید