پایان نامه با کلید واژه های مرور زمان

پیشنهادی برای سازههای با فرکانس پایین( البته در فرکانسهای بالا نیز خوب است اما در فرکانسهای پایین بسیار بهتر است.)
2- حساس بودن نتایج به تغییرات تغییرمکان
از جمله مزایای روش تشخیص آسیب بر اساس پاسخهای دینامیکی میتوان موارد ذیل را نام برد:
1- نیاز به فرکانسها و اشکال مدی در سازه آسیب دیده و در تعداد محدودی مود.
2- کارایی مناسب روش با وجود نوفه و خطا در مقادیر فرکانسها
3- کارایی مناسب روش با وجود خطا در مقادیر ماتریسهای جرم و سختی
از جمله محدودیتهای روش تشخیص آسیب بر اساس پاسخهای دینامیکی میتوان موارد ذیل را نام برد:
1- کاربرد روش در محدوده خطی
2- کارایی بهتر روش پیشنهادی برای سازههای با فرکانس پایین
6-2- پیشنهادات
الف- با توجه به اینکه در این رساله رفتار سازه در ناحیه خطی فرض شده است، لذا پیشنهاد میگردد در مطالعات آتی از رفتار غیرخطی نیز در نظر گرفته شود.
ب‌- سازههای مورد بحث در این رساله به صورت دو بعدی مطرح شدهاند و بررسی سازههای سه بعدی میتواند مبحث مناسب دیگری برای پژوهشهای تکمیلی آینده باشد.
ج- بررسی آسیبهای کوچک و بسیار کوچک که گاهی تاثیر کمی در رفتار سازه میگذارد اما در مرور زمان میتواند خطر آفرین باشد، گزینهای مناسب برای اعمال در تحقیقات آینده می باشد.
د‌- اعمال تاثیرات تغییرات دما به صورت همزمان برای تشخیص آسیب در سازه.
ه‌- اغلب مدلهای آسیب خطی در الگوریتمهای آشکارسازی آسیب تا حال اعمال شده است، اعمال رفتار غیرخطی سازهها نظیر پاسخهای غیرخطی مربوط به خستگی در سازهها در اثر بارگذاریهای مکرر
و- برای آسیبهایی نظیر زنگزدگی به طور خاص شناسایی گردد.
ه‌-
مراجع

مطلب مرتبط با این موضوع :  مقاله رایگان دربارهآداب و رسوم، مفهوم وجود، نقشه راه

دیدگاهتان را بنویسید