منابع پایان نامه با موضوع نفوذپذیری، مصرف کنندگان، هیدرولیک

دانلود پایان نامه

ربع سایه خورده شده 107
شکل 4- 24. در نظر گرفتن گره‌های مجازی 2 و3 به منظور بهبود در مدل سازی شرایط نیومن 108
شکل 4- 25. دامنه‌ی مستطیلی L1 L ×5/1 برای مثال10 110
شکل 4- 26. میانگین درصد خطای نسبی به دست آمده به همراه بازه‌ی تغییرات آن به ازای تقسیم بندیهای مختلف 112
شکل 4- 27. دامنه‌ی مثلثی در نظر گرفته شده برای مثال 11 113
شکل 4- 28. میانگین درصد خطای نسبی به دست آمده به همراه بازه‌ی تغییرات آن به ازای تقسیم بندیهای مختلف 115
شکل 4- 29. مدل آزمایشگاهی 117
شکل 4- 30. مدل آزمایشگاهی حرکت آب در اطراف مستطیلی غیر قابل نفوذ 117
شکل 4- 31 . نمای شماتیک آزمایش حرکت آب در اطراف مستطیلی غیر قابل نفوذ 118
شکل 4- 32. خطوط هم پتانسیل و بردار سرعت حرکت آب در اطراف مستطیلی غیر قابل نفوذ 119
شکل 4- 33. مدل آزمایشگاهی حرکت آب در آبخوانی محصور با شرایط مرزی ترکیبی 120
شکل 4- 34. نمای شماتیکی از آزمایش با شرایط مرزی ترکیبی 120
شکل 4- 35. خطوط هم پتانسیل و بردار سرعت در آزمایش 2 121
شکل 4- 36. مدل حرکت آب در زیر یک سد با وجود پرده‌ی آب بند 122
شکل 4- 37. دامنه‌ی در نظر گرفته شده برای آزمایش 3 122
شکل 4- 38. (a) نمای شماتیک از آزمایش پرده‌ی آب بند. (b) دامنه‌ی محاسباتی مسأله‌ی مورد نظر با تقسیم بندیهای cm10×10 123
شکل 4- 39. خطوط هم پتانسیل و بردار سرعت به دست آمده از طریق روشهای مختلف 124
شکل 4- 40. مدل حرکت آب در آبخوان آزاد 125
شکل 4- 41. (a) نمای شماتیک از آبخوان آزاد. (b) دامنه‌ی محاسباتی مسأله‌ی مورد نظر با تقسیم بندیهای cm10×10 125
شکل 4- 42. دامنه‌ی محاسباتی اولیه به همراه شرایط مرزی آن برای حل آبخوان آزاد 126
شکل 4- 43. (a) مشخص نمودن نقاطی در دامنه‌ی اولیه که فشار منفی دارند. (b) حذف آن نقاط و به دست آوردن دامنه‌ی محاسباتی ثانویه 126
شکل 4- 44. مقایسه‌ی سطح آزاد آب با استفاده از روشهای مختلف 127
شکل 4- 45. محیط متخلخل در نظر گرفته شده برای آزمایش 5 128
شکل 4- 46. نمای شماتیک از آزمایش محیط متخلخل غیر همسان 128
شکل 4- 47. خطوط هم پتانسیل و بردار سرعت به دست آمده از طریق روشهای مختلف در آزمایش 5 130
فهرست جدولها
عنوان
صفحه
جدول 2- 1. موارد تشکیل دهنده‌ی مدل آب زیرزمینی (Spitz and Moreno, 1996) 8
جدول 2- 2. معادل سازی پارامتر‌های آبخوان با مدل حرارتی (Todd, 1980) 27
جدول 2- 3. معادل سازی پارامتر‌های آبخوان با مدل الکتریکی (Todd, 1980) 27
جدول 3- 1. معادل سازی روش شبکه‌ای غیر منشوری SDPNM با روشهای عددی دیگر به ازای اعداد انحنا‌ی مختلف 68
جدول 4- 1. درصد خطای نسبی به دست آمده در نقطه‌ی مرکزی مثال 1 با استفاده از روشهای مختلف 81
جدول 4- 2. میانگین درصد خطای نسبی کل دامنه به ازای روشهای مختلف 83
جدول 4- 3. بیشترین و کمترین درصد خطای نسبی به دست آمده در کل دامنه به ازای روشهای مختلف به کار رفته 83
جدول 4- 4. در صد نقاطی که با استفاده از روش SDPNMi نسبت به دو روش FD و FE از درصد خطای نسبی کمتری برخوردار هستند 83
جدول 4- 5. میانگین درصد خطای نسبی به دست آمده با به کار گیری اعضای قطری تنها در المانهایی که به مرز غیر قابل نفوذ چسبیده‌اند 86
جدول 4- 6. درصد خطای نسبی به دست آمده در مرکز دامنه‌‌ی مثال 2 با استفاده از روشهای مختلف 88
جدول 4- 7. میانگین درصد خطای نسبی کل دامنه به ازای روشهای مختلف 89
جدول 4- 8. بیشترین و کمترین درصد خطای نسبی به دست آمده در کل دامنه به ازای روشهای مختلف 89
جدول 4- 9. درصد خطای نسبی به دست آمده در گره 5 مثال 3 با استفاده از روشهای مختلف 92
جدول 4- 10. میانگین درصد خطای نسبی کل دامنه به ازای روشهای مختلف 92
جدول 4- 11. بیشترین و کمترین درصد خطای نسبی به دست آمده در کل دامنه به ازای روشهای مختلف به کار رفته 93
جدول 4- 12. میانگین درصد خطای نسبی کل دامنه‌ی مثال 4 به ازای روشهای مختلف 96
جدول 4- 13. میانگین درصد خطای نسبی کل دامنه‌ی مثال 5 به ازای روشهای مختلف 98
جدول 4- 14. میانگین درصد خطای نسبی کل دامنه‌ی مثال 6 به ازای روشهای مختلف 100
جدول 4- 15. میانگین، بیشترین و کمترین خطا ی نسبی به دست آمده در کل دامنه‌ی مثال 7 به ازای زمانهای مختلف 103
جدول 4- 16. میانگین، بیشترین و کمترین درصد خطای نسبی به دست آمده در کل دامنه‌ی مثال 8 به ازای زمانهای مختلف 106
جدول 4- 17. طول گره‌هایی که به گره 2 متصل هستند و به دست آوردن ضرایب آنها 108
جدول 4- 18. درصد خطای نسبی به دست آمده در گره‌های مختلف با استفاده از روشهای مختلف به کار رفته 109
جدول 4- 19. میانگین درصد خطای نسبی کل دامنه‌ی مثال 10 به ازای روشهای مختلف 111
جدول 4- 20. میانگین درصد خطای نسبی به دست آمده با استفاده از n بهینه و دو روش FD و FE 111
جدول 4- 21. میانگین درصد خطای نسبی به دست آمده با استفاده از n=-0.75 و دو روش FD وFE 112
جدول 4- 22. میانگین درصد خطای نسبی کل دامنه‌ی مثال 11 به ازای روشهای مختلف 114
جدول 4- 23. میانگین درصد خطای نسبی به دست آمده با استفاده از n بهینه و دو روش FD و FE 114
جدول 4- 24. میانگین درصد خطای نسبی به دست آمده با استفاده از 75/0- n= و دو روش FD و FE 115
جدول 4- 25. میانگین درصد خطای نسبی به دست آمده با تقسیم بندی نشان داده شده درشکل 4-25 با استفاده از روشهای عددی مختلف برای آزمایش 1 118
جدول 4- 26. میانگین درصد خطای نسبی به دست آمده با تقسیم بندی نشان داده شده درشکل 4-26 با استفاده از آزمایش 1 119
جدول 4- 27. میانگین درصد خطای نسبی به دست آمده با تقسیم بندی نشان داده شده درشکل 4-28 با استفاده از روشهای عددی مختلف برای آزمایش 2 121
جدول 4- 28. میانگین درصد خطای نسبی به دست آمده با تقسیم بندی نشان داده شده درشکل 4-28 با استفاده از آزمایش 2 121
جدول 4- 29. میانگین درصد خطای نسبی به دست آمده با تقسیم بندی نشان داده شده درشکل 4-32 (الف) با استفاده از روشهای عددی مختلف برای آزمایش 3 123
جدول 4- 30. میانگین درصد خطای نسبی به دست آمده با تقسیم بندی نشان داده شده درشکل 4-32 (الف) در آزمایش 3 124
جدول 4- 31. میانگین درصد خطای نسبی به دست آمده در محاسبه‌ی سطح آزاد آب 127
جدول 4- 32. میانگین درصد خطای نسبی محاسبه شده با استفاده از روشهای مختلف برای آزمایش5 129
جدول 4- 33. میانگین درصد خطای نسبی به دست آمده در آزمایش 5 129
فهرست نمادها
سطح مقطع لوله‌های شبکه در راستای x
:ax
سطح مقطع لوله‌های شبکه در راستای y
:ay
قطر لوله‌های شبکه در راستای x
:Dx
قطر لوله‌های شبکه در راستای y
:Dy
طول لوله‌های شبکه
:l
طول شبکه در راستای x
:L
طول شبکه در راستای y
:H
نفوذپذیری محیط متخلخل در راستای x
:Kx
نفوذپذیری محیط متخلخل در راستای y
:Ky
لزجت سیال

وزن مخصوص سیال

سرعت سیال در راستای x
:u
سرعت سیال در راستای y
:v
دبی حجمی درون شبکه
:Q
ضریب وزنی هر گره
:Cij
هد هیدرولیکی
:h
ماتریس سختی
:k
ضریب انحنای لوله‌های شبکه
:n
روش تفاضل محدود
:FD
روش عناصر محدود
:FE
روش شبکه‌ای
:PNM
روش شبکه‌ای مستطیلی
:RPNM
روش شبکه‌ای مربعی
:SPNM
روش شبکه‌ای مربعی قطری
:SDPNM
روش شبکه‌ای مربعی قطری با اعضای موهومی
:SDPNMi
روش شبکه‌ای غیر نظام مند
:UPNM
درصد خطای نسبی
:PRE
میانگین درصد خطای نسبی کل
:TAE
کلیات
1-1 مقدمه
شبیه‌سازی جریان درون محیط های متخلخل در طی سه دهه‌ی گذشته توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است .(Vafai, 2005) کاربردهای گوناگون این شبیه‌سازی را می‌توان در شاخه‌هایی مانند مهندسی آب، مهندسی محیط زیست، مهندسی نفت و هیدرولوژی آبهای زیرزمینی دید (افضلی، 1387).
آب زیرزمینیای که توسط پمپ از ساختارهای زیرزمینی به دست میآید سر چشمهی اصلی بسیاری از سیستمهای منابع آب میباشد. میزان آب خروجی یک چشمه به عنوان خروجی سیستم آب زیرزمینی در نظر گرفته میشود میتواند تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر میزان پمپاژی که از همان حوالی انجام میشود قرار گیرد. آب به منظور ذخیره میتواند درون چاه‌هایی که به همین منظور حفاری شدهاند تزریق شود و سطح آب زیرزمینی را میتوان با استفاده از همین تکنیک بالا آورد. این مسایل از جمله مسایلی هستند که میتوانند در مدیریت آبهای زیرزمینی تاثیر گذر باشند.
در واقع در سیستم مدیریتی آبهای زیرزمینی، مسایل کیفیتی و کمییتی را نمیتوان امری جدا از هم دانست. در بسیاری از نقاط جهان به علت برداشت آبهای زیرزمینی به میزان بیشتر ازحد مجاز، کیفیت این آبها به طور پیوسته رو به تنزل بوده که این امر باعث توجه مصرف کنندگان و هم تولید کنندگان به این مساله گردیده است. تنزل کیفیت آبهای زیرزمینی میتواند به علت افزایش میزان شوری آب و یا افزایش غلظت یونهایی مانند نیترات باشد.
در سالهای اخیر علاوه بر مسایل کلی گفته شده مؤثر در کیفیت آب توجه عموم به مسالهی آلودگی آبهای زیرزمینی توسط فاضلابهای سمی صنایع، شیرابههای حاصل از دفن زبالهها، مواد نفتی و سایر مایعهای سمی، کودها، علف کش ها و حشرهکش هایی که در کشاورزی به کار میروند و مواد رادیو اکتیوی که در اعماق زمین مدفون شدهاند، معطوف گردیده است. هر چند بسیاری از این مسایل روی سطح زمین اتفاق میافتند اما این آلاینده ها پس از نفوذ به زمین به آبهای زیرزمینی میپیوندند. پس از پیوستن به آبهای زیر زمینی این آلایندهها با حرکت آبهای زیرزمینی منتقل گشته و به رودخانهها، دریاچهها و چاههای برداشت میرسند. از طرف دیگر محدود بودن آبهای زیرزمینی هم باعث اهمیت روزافزون آبهای زیرزمینی به عنوان منبع آب آشامیدنی بشر گردیده است.
هر گونه برنامهریزی برای عملیاتهای کنترل و پاکسازی، احتیاج به تخمین و برآورد کردن مقادیر مورد مطالعه دارد. متعاقباً هرگونه عملیاتی که برای قرائت مقادیر مورد مطالعه میباشد، محتاج دانستن نحوهی رفتار آب زیرزمینی میباشد. بنابراین مدیریت مناسب هنگامی محقق میشود که بتوان پاسخ سیستم مورد نظر را نسبت به فعالیتهای مورد نظر دانست.
یکی از اولین گامهای مورد نیاز برای تخمین نحوهی رفتار آبهای زیرزمینی یافتن مدل ریاضی میباشد که کار برد این مدلها نیز به نوبهی خود محتاج جمع آوری اطلاعات میباشد. هرچه که اطلاعات جمع آوری شده دقیقتر باشد به جوابهای مدل ارائه شده بیشتر میتوان اعتماد کرد، هر چند که جمع آوری اطلاعات همواره با خطا و عدم قطعیت مواجه است. با استفاده از سیستمهای آزمایشی میتوان علت خطاهایی را که به علت خطاهای انسانی یا جهل انسانی به وجود آمدهاند تا حد بسیار زیادی کاهش داد و بر طرف نمود. به همین علت مطالعات بسیار زیادی روی مسایلی مانند مراقبت از هد یک چاه، طراحی سیستمهای تأمین آب آشامیدنی تخمین حرکت و انتقال آلاینده‌ها درون آبخوان و … شده است (Vedat, 2006) و مدلهای ریاضی برای این مسائل ارائه گردیده

مطلب مرتبط با این موضوع :  منبع پایان نامه ارشد دربارهکنترل حرکت

دیدگاهتان را بنویسید