مقاله رایگان با موضوع انحراف معیار

دانلود پایان نامه

گروه

0 a

±0
a
12/0

01/0±
a
20/0

01/0±
a
45/2

14/0±
A
76/7

12/0±
A
55/10

18/0±
a
70/35

43/0±
a
56/11

15/0±
a
42/32

43/0±
a
60/33

34/0±
A
05/12

07/0±
a
43/10

12/0±

±0

15

غیرآلوده

0 a


b
30/0

04/0±
b
43/0

05/0±
a
66/2

04/0±
B
49/9

14/0±
B
97/12

18/0±
b
77/32

42/0±
b
56/12

13/0±
b
49/38

48/0±
b
46/25

99/0±
B
27/8

29/0±
b
61/6

25/0±

30/3

27/0±

34

آلوده

در هر ستون حروف لاتین نامتشابه نشان دهندهی اختلاف آماری معنی دار میان دو گروه غیرآلوده و آلوده با 05/0p< میباشد.
جدول (2-4) ـ میزان (میانگین انحراف معیار) آدنوزین دآمیناز و میانجیهای التهابی در سرم خون گوسفندان غیرآلوده و آلوده به تیلریوز

پارامتر

گروه

تعداد

Adenosine
deaminase

u/l

IL1

ng/ml

IL6

pg/ml

TNF

ng/ml

IFN

pg/dl

غیرآلوده

15
a
67/6

63/0±
a
21/0


A
00/58


A
74/0

03/0±
a
42/12

22/0±

آلوده

34
b
38/123

82/1±
B
36/0

B
44/95

45/1±
B
21/1

03/0±
b
20/19

10/0±

در هر ستون حروف لاتین نامتشابه نشان دهندهی اختلاف آماری معنی دار میان دو گروه غیر آلوده و آلوده با05/0 >p میباشد.

جدول (3-4) ـ میزان (میانگین انحراف معیار) پارامترهای هماتولوژیک خون گوسفندان غیرآلوده و آلوده به تیلورز با درصدهای مختلف پارازیتمی
پارامتر

نمونه

تعداد

درصد پارازیتمی

RBC

Hb

(g/dl)

PCV

MCV

(fl)

MCH

(pg)

MCHC

WBC

Lym

Neut

Mono

Eos

Band

غیر آلوده

15


a
43/10

12/0±
a
05/12

07/0±
a
80/33

34/0±
a
42/32

43/0±
A
56/11

15/±
c
70/35

43/0±
A
55/10

18/0±
a
76/7

12/0±
a
45/2

14/0±
a
20/0

01/0±
a
12/0

01/0±

0 a

آلوده

11

2 >
b
22/8

20/0±
b
17/10

09/0±
b
48/31

20/0±
b
50/38

90/0±
B
43/12

29/0±
ab
38/32

40/0±
B
69/11

16/0±
b
69/8

16/0±
a
55/2

06/0±
a
26/0

03/0±
ab
19/0

02/0±

0 a

13

4-2
c
74/6

07/0±
c
45/8

مطلب مرتبط با این موضوع :  دانلود پایان نامه دربارهتجزیه واریانس، اثر مشترک، استان خراسان، مورفولوژی

04/0±
c
68/26

06/0±
b
61/39

48/0±
B
54/12

13/0±
a
68/31

12/0±
C
37/13

16/0±
c
67/9

22/0±
A
64/2

05/0±
ab
45/0

09/0±
b
36/0

08/0±

0 a

10

4 <
d
67/4

10/0±
d
95/5

15/0±
d
25/17

30/0±
b
03/37

08/1±
B
73/12

26/0±
bc
64/34

22/1±
C
87/13

15/0±
c
13/10

15/0±
A
80/2

07/0±
b
60/0

13/0±
ab
34/0

09/0±

0 a

در هر ستون حروف لاتین نامتشابه نشان دهندهی اختلاف آماری معنی دار میان گروه های غیر آلوده و آلوده با درصدهای مختلف پارازیتمی با05/0 >p میباشد.

جدول (4-4) – میزان (میانگین انحراف معیار) آدنوزین دآمیناز و میانجیهای التهابی در سرم خون گوسفندان غیرآلوده و آلوده تیلریوز با درصدهای مختلف پارازیتمی

پارامتر
نمونه

تعداد

درصد پارازیتمی

Adenosine deaminase

u/l

IL1

ng/ml

IL6

pg/ml

TNF

ng/ml

IFN

pg/dl

سالم

15


A
67/6
64/0±
A
21/0
±0

A
00/58

61/1±
A
74/0

03/0±
a
42/12

22/0±

آلوده

11

2 >
B
64/125

06/4±
B
36/0

01/0±

B
05/94

11/2±

B
22/1

06/0±
b
24/19

14/0±

13

4-2

B
85/122

10/2±

B
37/0

01/0±

B
22/97

43/2±

B
24/1

06/0±

b
26/19

19/0±

10

4 <
B
60/121

58/3±
B
36/0

01/0±
B
67/94

15/3±

B
14/1

04/0±
b
09/19

22/0±
در هر ستون حروف لاتین نامتشابه نشان دهندهی اختلاف آماری معنی دار میان گروههای غیر آلوده و آلوده با درصدهای مختلف پارازیتمی با05/0 > pمیباشد.

جدول (5-4) – همبستگی میان پارامترهای هماتولوژیک، آدنوزین دآمیناز و میانجی های التهابی سرم خون گوسفندهای آلوده به تیلریوز
IFN
TNF
IL6
IL1
Adeno
Eosi
Mono
Neut
Lymph
WBC
MCHC
MCH
MCV
PCV
Hb
RBC

107/0

126/0

098/0-

066/0-

113/0

214/0-
*
415/0-
*
429/0-
**
569/0
**
744/0-

314/0-
*
370/0-

018/-
٭٭
948/
٭٭
957/0

1
RBC

072/0

132/0

077/0-

009/0

152/0

252/0-
*
399/0-
*
434/0-

**
619/0-
**
786/0-

250/0-

مطلب مرتبط با این موضوع :  مقاله رایگان با موضوعاینترلوکین-6، بیماران مبتلا، بیماری پارکینسون، نارسایی مزمن کلیه

092/-

155/0
**
971/0
1

Hb

088/0

163/0

026/0

027/0-

155/0

233/0-

*
402/0-
*
433/0-
**
614/0-
**
760/0-
٭٭
468/0-

169/0-

294/0
1

PCV

106/0-

114/0
**
449/0

103/0

152/0

030/0-

003/0

.092/0-

232/0-

153/0-
**
623/0-

**
506/0
1

MCV

216/0-

084/0-

119/0

209/0

045/0

083/0-

171/0

115/0

020/0-

052/0
*
356/0
1

MCH

051/0-

193/0-
*
391/0-

058/0

137/0-

037/0-

172/0

209/0

222/0

217/0
1

MCHC

017/0-

110/0-

006/0

115/0
*
344/0-
**
512/0
**
572/0
*
416/0
٭٭
673/0
1

WBC

082/0-

105/0-

016/0

100/0-

247/0-

061/0

016/0

233/0
1

Lymph

189/0-

242/0-

007/0-

051/0-
**
447/0-

120/0

182/0
1

Neut

084/0

189/0-

010/0

089/0

229/0-
**
630/0
1

Mono

038/0-

066/0-

040/0

101/0

267/0-
1

Eosi

188/0-

020/0

051/0-

148/0-
1

Adeno

105/0

022/0

271/0

1

IL1

204/0-

043/0-
1

IL6

248/0
1

TNF
1

IFN
در سطح (05/0>p) معنی دار است. در سطح (01/0>p) معنی دار است.

جدول (6-4) – همبستگی میان پارامترهای هماتولوژیک، آدنوزین دآمیناز و میانجیهای التهابی سرم خون گوسفندهای آلوده به تیلریوز با میزان پارازیتمی کمتراز2 درصد
IFN
TNF
IL6
IL1
Adeno
Eosi
Mono
Neut
Lymph
WBC
MCHC
MCH
MCV
PCV
Hb
RBC

013/0

117/0-

180/0-

062/0-

195/0-

004/0

246/0-

121/0-

242/0

151/0

040/0-
**
934/0-
**
967/0-

307/0

252/0
1
RBC

108/0-

213/0-

537/0-

048/0

422/0

083/0-

134/0-

583/0-

099/0-

377/0-
**
802/0

104/0

303/0-

027/0-
1

Hb

005/0

317/0-

003/0-

303/0-

334/0-

457/0-
*
652/0-

089/0

472/0

321/0

602/0-

347/0-

059/0-
1

PCV

022/0-

028/0

199/0

032/0-

094/0

098/0-

118/0

169/0

136/0-

062/0-

139/0-
**
878/0
1

MCV

089/0-

013/0

022/0-

056/0

364/0

005/0-

247/0

081/0-

307/0-

299/0-

349/0
1

MCH

186/0-

038/0-

432/0-

153/0

601/0

مطلب مرتبط با این موضوع :  منابع و ماخذ پایان نامهتشخیص بیماری، گروه کنترل

171/0

284/0

490/0-

367/0-

493/0-
1

MCHC

013/0-

027/0

154/0

143/0-
*
625/0-

086/0

248/0-

382/0
**
863/0
1

WBC

116/0

049/0-

290/0

165/0

449/0-

143/0-

555/0-

027/0-
1

Lymph

407/0-

061/0

162/0-
*

دیدگاهتان را بنویسید