دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

– 2- 46- عوامل موثر بر افزایش تولید پیله و احیای نوغانداری از دیدگاه نوغانداران و غیرنوغانداران

همانگونه که در جدول 4-46 ملاحظه می‌گردد، گروه نوغانداران سلسله عوامل موثر بر افزایش تولید پیله و احیای نوغانداری را به ترتیب در: 1- خرید تضمینی پیله 2- توزیع تخم نوغان پرتولید 3- توزیع رایگان نهال اصلاح شده دانسته‌اند.

گروه غیرنوغاندار عوامل موثر بر افزایش تولید پیله و احیای نوغانداری را به ترتیب در: 1- توزیع رایگان نهال اصلاح شده 2- توزیع تخم نوغان پرتولید 3- خرید تضمینی پیله می‌دانند.

 

جدول4- 46- مطالعه عوامل موثر بر افزایش تولید پیله و احیای نوغانداری ازدیدگاه نوغانداران و غیر نوغانداران

عنوان متغیر نوغانداران غیر نوغانداران
میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
اعطای وام و تسهیلات برای بازسازی و ساخت تلمبار 10/5 38/1 62/4 230/1
بیمه پرورش کرم ابریشم 31/5 926/0 91/4 984/0
آموزش و ترویج نوغانداری و فعالیت های مرتبط 75/4 414/1 60/4 878/0
توزیع رایگان نهال اصلاح شده 41/5 951/0 24/5 098/1
توزیع تخم نوغان پر تولید 58/5 925/0 18/5 965/0
خرید تضمینی پیله 59/5 812/0 04/5 023/1

مقیاس اندازه‌گیری 7 سطحی ( 1= هیچ   2= خیلی کم   3= کم   4= متوسط   5= زیاد   6= خیلی زیاد   7= نمی‌دانم )

 

4- 3- بخش آمار استنباطی

نتایج جدول 4- 47 نشان می‌دهد با در نظر داشتن اینکه سطح معنی‌داری بدست آمده کوچکتر از سطح خطای 05/0 = α می باشد، با اطمینان 95 درصد فرض H0 رد میشود. به عبارت دیگر پذیرش نوغانداری و تحصیلات دارای ارتباط متقابل می‌باشند.

4- 3- 3- 4- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و اشتغال غیرنوغانداری

پذیرش نوغانداری و اشتغال غیرنوغانداری دارای ارتباط متقابل نمی‌باشند.             0= X2   : H0

پذیرش نوغانداری و اشتغال غیرنوغانداری دارای ارتباط متقابل می‌باشند.               0<X2   : H1

 

همانطور که در جدول 4- 47 مشاهده می‌گردد سطح معنی‌داری بدست آمده کوچکتر از سطح خطای      05/0 = α می باشد، پس با اطمینان 95 درصد فرض H0 رد می‌گردد. به عبارت دیگر پذیرش نوغانداری و اشتغال غیر نوغاتداری دارای ارتباط متقابل می‌باشند.

 

4- 3- 3- 5- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و نوع مالکیت تلمبار

پذیرش نوغانداری و نوع مالکیت تلمبار دارای ارتباط متقابل نمی‌باشند.             0= X2   : H0

پذیرش نوغانداری و نوع مالکیت تلمبار دارای ارتباط متقابل می‌باشند.              0< X2   : H1

 

براساس نتایج جدول 4- 47  و با در نظر داشتن اینکه سطح معنی‌داری بدست آمده کوچکتر از سطح خطای   05/0 = α می باشد، با اطمینان 95 درصد فرض H0 رد می‌گردد. به عبارت دیگر پذیرش نوغانداری و نوع مالکیت تلمبار دارای ارتباط متقابل می‌باشند.

 

4- 3- 3- 6- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و کوتاهی مدت زمان یک دوره پرورش کرم ابریشم نسبت به سایر فعالیت‌های کشاورزی

 عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

]]>